Leszczyński program „NA ZDROWSZY BIZNES”

Miasto Leszno mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców wynikającą z wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa, przygotowało dla przedstawicieli biznesu leszczyński program pomocowy
pt. „NA ZDROWSZY BIZNES”. Program ten oferuje zróżnicowane formy pomocy, uwzględniające kondycję finansową miasta oraz prawnie dopuszczalne rozwiązania.

OBNIŻENIE CZYNSZU W LOKALACH MIEJSKICH, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ HANDEL KWIATAMI I/LUB ZNICZAMI

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) zakazującego wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych, co uniemożliwiło normalne prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą kwiatów i/lub zniczy, Prezydent Miasta Leszna wydał Zarządzenie 609/2020 ustalające procedurę obniżenia czynszu w miesiącu listopadzie 2020r. za lokale użytkowe będące własnością Miasta Leszna, w których odbywa się handel kwiatami i/lub zniczami.
Wniosek o obniżenie czynszu za listopad 2020 mogą złożyć przedsiębiorcy, których łączny przychód za październik i listopad 2020 uległ znacznemu zmniejszeniu (o co najmniej 30%) w porównaniu do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie w roku 2019.

ZARZĄDZENIE 609 2020

Zał. Nr 1 wniosek

Zał. Nr 2 oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. Nr 3 formularz informacji o pomocy de minimis

 

 

CZYNSZE W LOKALACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA LESZNA

 

Pierwszym instrumentem oferowanym przez miasto jest obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu, najemcy będącemu przedsiębiorcą w lokalach będących własnością miasta Leszna

Obowiązuje od 16.06.2020r. 

Czynsz może zostać obniżony o 50% w trzech kolejnych miesiącach jeżeli przychody zmniejszyły się o 40-49,99% lub o 30% w 3 kolejnych miesiącach jeżeli przychody zmniejszyły się o 20-39,99%. Przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z obniżenia czynszu na podstawie Zarządzenia nr 168/2000, automatycznie otrzymują obniżenie czynszu na dwa kolejne miesiące o 50%. Warunkiem otrzymania pomocy jest brak zadłużenia z tytułu obniżenia czynszu oraz innych należności z tytułu użytkowania lokalu za okres dłuższy niż trzy miesiące, na dzień składania wniosku.

Szczegółowe informacje znajdują się w:
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna nr 257/2020 w spr. obniżenia stawki czynszu
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna nr 292/2020r. 

Do wniosku należy dołączyć:
Zał. nr 1 oświadczenie  o pomocy de minimis
Zał. nr 1a wniosek dzierzawa.najem-ulgi — kopia
Zał. nr 2 formularz informacji o pomocy – składany przez przedsiębiorce w związku z COVID
dowody potwierdzające zmniejszenie przychodów

Obowiązywało do 16.06.2020r.

Czynsz może zostać obniżony w jednym z dwóch miesięcy (kwiecień lub maj 2020r.) o 80% w stosunku do wysokości czynszu wynikającego z zawartej umowy. Warunkiem jest znaczne zmniejszenie przychodu przedsiębiorcy rozumiane jako zmniejszenie przychodu za miesiąc, za który został złożony wniosek o co najmniej 50% od średniego przychodu osiągniętego w styczniu i lutym 2020r.

W celu uzyskania ww. pomocy przedsiębiorca powinien przesłać wniosek do Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych lub wrzucić do skrzynki przed budynkiem MZBK. (ul. Dekana 10).
Dane kontaktowe do Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:
tel. 65 526 86 30
sekretariat@mzbk-leszno.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie majątkowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
 • oświadczenie o pomocy de minimis
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • dowody potwierdzające zmniejszenie przychodów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna nr 168/2020r.

Pliki do pobrania:
Zał. Nr 1 wniosek
Zał. Nr 2 oświadczenie majątkowe
Zał. Nr 3 oświadczenie o pomocy de minimis doc
Zał. Nr 4 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporządzenie_KE_nr_1407_2013_obowiązuje_od_dnia_151120141 (1) z tytułu opłacania czynszu

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W ramach programu NA ZDROWSZY BIZNES przedsiębiorcy mogą wnioskować o:

zwolnienie z podatku od nieruchomości za 1 miesiąc 2020r.
w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2020r.

 • zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców dla przedsiębiorców, o których mowa w ust., 4 i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których działalność została ograniczona w związku z rozporządzeniami:
  • Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 441, 461 i 478)
  • Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491 z późn. zm)
  • Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 566)
 • zwolnienie, obejmie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Leszna, którzy spełniają niżej wymienione warunki łącznie:
  • są określani jako mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt.1-3 ustawy Prawo Przedsiębiorców, w tym samozatrudnieni
  • na dzień 31 stycznia 2020r. nie posiadali wobec miasta Leszna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  • prowadzili w dniu 1 marca 2020r. działalność w sektorach produkcji, handlu i usług
  • w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi złożyć:

 • korektę deklaracji na podatek nieruchomości lub informację o nieruchomościach 
  i obiektach budowlanych,
 • oświadczenie, że jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz że jego działalność została na mocy ww. rozporządzeń ograniczona,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Pliki do pobrania:

Uchwała_Nr_319_zwolnienie_przedłużenie_podatek
Zał. Nr 1 – Oświadczenie
Załącznik nr 2 – Formularz informacji o pomocy 

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020r. dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i których działalność została ograniczona na mocy ww. rozporządzeń.

Osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej, termin rat podatku od nieruchomości:
płatnych do dnia 15 maja 2020 przedłuża się do 15 sierpnia 2020r. oraz płatnych do 15 czerwca 2020r. przedłuża się do 30 września 2020r.

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, drugą ratę podatku płatną do 15 maja 2020 przedłuża się do 30 września 2020r.

Przedłużenie terminów, którzy spełniają następujące warunki łącznie:

 • na dzień 31 stycznia 2020r. nie posiadali wobec miasta Leszna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
 • prowadzili w dniu 1 marca 2020r. działalność w sektorach produkcji, handlu i usług
 • w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi złożyć:

 • oświadczenie, że jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz że jego działalność została na mocy ww. rozporządzeń ograniczona,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Pogorszenie płynności finansowej to:

 • zmniejszenie przychodów obliczony jako stosunek łącznych przychodów 2 kolejnych miesięcy roku 2020 przypadającego po 1.02.2020r. do łącznych przychodów z analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeśli przedsiębiorca działa krócej niż rok w stosunku do ostatnich 2 miesięcy przed ogłoszeniem stanu epidemicznego. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek przychodów o min. 50%

lub

 • wskaźnik szybkiej płynności finansowej, który wynosi mniej niż 1, obliczony jako stosunek sumy środków pieniężnych, należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia (n) i jest niższy niż wskaźnik szybkiej płynności finansowej ustalony na koniec każdego z 3 miesięcy poprzedzających wskaźnik (N-1 do N-3).

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PLACU MIEJSKIEGO NA RYNKU

W ramach miejskiego programu obniżona została opłata za korzystanie z placu miejskiego w zakresie funkcjonowania ogródków gastronomicznych w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. o 50% i wynosić będzie 0,40 zł /1 m 2 powierzchni.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji:
tel. 65 529 81 33
e-mail: mzd@leszno.pl
Katarzyna Kaczmarek, Hanna Gembaczka

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna nr 211/2020 z dn. 14 maja 2020r.

NISKO-OPROCENTOWANA POŻYCZKA RATUJ BIZNES

 • Maksymalna wysokość pożyczki – 20.000 zł
 • Maksymalny okres spłaty – 5 lat
 • Oprocentowanie – 1% w skali roku
 • Możliwa karencja – 6 miesięcy
 • Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz prowizji od udzielonej pożyczki. 

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Mikro i mali przedsiębiorcy zamieszkali w Lesznie lub posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Leszna.

Na co może być przeznaczona?

Pożyczka przeznaczona jest na pokrycie udokumentowanych bieżących kosztów prowadzenia działalności poniesionych po 1 marca 2020 r., w tym np. czynsz, opłaty eksploatacyjne, niezapłacone faktury na zakup towarów, wynagrodzenia, ZUS, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania danych wydatków z innych środków np. przekazywanych przez Urząd Pracy lub ich umorzenia np. w ramach pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo kwota przyznanego wsparcia jest niewystarczająca do pełnego pokrycia kosztów/wydatków.

Preferowane będą:

 • firmy, które rozpoczęły działalność po 01.02.2020 r.,
 • firmy, które na mocy stosownych przepisów prawa musiały zrezygnować z wykonywania w całości lub znacznej części działalności gospodarczej,
 • osoby, które nie mają innych źródeł dochodów np. wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, umowy zlecenia, renta, emerytura, itp., poza działalnością gospodarczą.

Wniosek o pożyczkę można złożyć wybierając jedną z poniższych możliwości:

 • droga mailową na adres biuro@lcb.leszno.pl – skan podpisanych dokumentów
 • pocztą na adres Leszczyńskiego Centrum Biznesu sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1
 • osobiście w skrzynce pocztowej nr 40 w recepcji Leszczyńskiego Centrum Biznesu sp. z o.o.

  Zapoznaj się z dokumentami:

Zasady udzielania pożyczek
Regulamin udzielania pożyczek
Załącznik nr 2 – wniosek o udzielnie pożyczki
Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie majątkowe
Załącznik nr 3 – wniosek o poręczenie
Załącznik nr 4 – wzór umowy pożyczki
Załącznik nr 5 – formularz rozliczenia pożyczki

Szczegółowych informacji udziela Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.:
tel.
65 32 22 101, 65 32 22 107
e-mail:
hmichalak@lcb.leszno.pl, mmiszkiewicz@lcb.leszno.pl

www.lcb.leszno.pl

Pliki do pobrania: