Inwestycje miejskie

Miasto Leszno, podejmuje szereg działań mających na celu poprawę standardu życia mieszkańców, jak również ułatwiające rozwój przedsiębiorcom oraz tworzenie dla nich dogodnych warunków do prowadzenia biznesu i życia.

Inwestycje drogowe:

w trakcie realizacji

Przebudowa ulicy Fabrycznej ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wydzieleni jezdni z jednym pasem ruchu w obu kierunkach o szerokości 3,50 m, wydzielenie zatok autobusowych wraz z peronami oraz wydzieleniu po stronie lewej chodnika odsuniętego od jezdni a po stronie prawej ciągu pieszo-rowerowego na całym przebudowywanym odcinku. Wydzielenie po jednym pasie ruchu  na odcinku od ul. Zacisze do ul. Wilkońskiego ma na celu uspokojenie ruchu samochodowego na tym odcinku. Na odcinku od ul. Wilkońskiego do km 0+500,18 wydzielono lewoskręty i pasy włączenia dla samochodów które obsługują znajdujące się po stronie lewej handlowo-usługowe tak aby nie blokowały ruchu samochodów na ciągu głównym. Wydzielenie ciągu pieszo-rowerowego po stronie prawej poprawi bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się ulicą Fabryczną oraz mieszkańców pobliskiego osiedla zabudowy jednorodzinnej.

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.

Inwestycja realizowana w formule ”zaprojektuj i wybuduj” swym zakresem obejmuje następujące części:

-rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską – poszerzenie jezdni, budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim.

– remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa.

– rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7.

– remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej.

– rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym
w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W 2018r. trwały prace projektowe dot. poszczególnych odcinków, rozpoczęły się również roboty budowlane. Termin realizacji inwestycji – grudzień 2021r.

zakończone

Przebudowa ulicy Lipowej przebiegała w trzech etapach, zakończyła się w grudniu 2019r. 

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zadania polegającego na przebudowie ulicy Słowiańskiej w Lesznie.

W ramach zadania przebudowano 293 m drogi kategorii powiatowej ul. Słowiańskiej w Lesznie na odcinku od Tamy Kolejowej/ul. Towarowa – Aleje Krasińskiego.

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, która leży w ciągu komunikacyjnym DW 432. W ramach zadania nastąpi budowa jezdni o szer. 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) z mas asfaltowych o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów samochodowych o nacisku na 1 oś do 8 ton. W ramach przebudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. W celu skutecznego odwadniania nawierzchni nastąpi budowa sieci kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi. W związku z odbywającą się komunikacją autobusową w ciągu DW 432 zaprojektowano 7 zatok autobusowych.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020. W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

a) Część I

„Budowa ulicy Usługowej w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” do dnia 30 czerwca 2020 r.

b) Część II 

„Budowa ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” do dnia 30 czerwca 2020 r.

Miasto Leszno w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Święciechowa i Gminą Lipno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zadanie zostało podzielone na dwie części: 

część I – obejmowała wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna,  

część II – obejmowała wykonanie inwestycji w formule “zaprojektuj i wybuduj” na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa. 

W ramach zadania na terenie miasta Leszna powstało 0,657 km dróg powiatowych oraz wybudowano 0,708 km, 60 punktów świetlnych.

„Przebudowa ul. Gen. Józefa Wybickiego w Lesznie na odcinku od ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego wraz z przebudową sieci ogólnospławnej oraz istniejących przyłączy do granicy działek pasa drogowego oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek pasa drogowego”

Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę ok. 160 m drogi, która połączyła ul. Adama Mickiewicza z ul. Jana Ostroga wraz z budową skrzyżowania. Zadanie obejmowało w szczególności: rozbiórkę istniejącej części nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, pasów postojowych oraz zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż studni i wpustów, wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych, montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przy nowym ciągu komunikacyjnym powstało 18 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
Organizacja ruchu
Wartość inwestycji to 574 972,92 brutto.

Kosztami zadaniami po połowie podzieliły się Miasto i supermarket Lidl.

Modernizacje:

w trakcie realizacji

W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem, tak aby wytworzona infrastruktura stanowiła oparcie dla szerokiego spektrum działań nakierowanych na inkluzję społeczną mieszkańców. Bezpośrednim produktem projektu będzie stworzenie wysokiej jakości infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania nowoczesnej biblioteki prowadzącej działania na rzecz społeczności (daleko wykraczające poza wypożyczenia książek) jak: warsztaty, zajęcia integracyjne, inkubator podmiotów ekonomii społecznej czy miejsce spotkań. Zaplanowane w nowej infrastrukturze  przestrzenie typowo biblioteczne takie jak wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia prasy, wypożyczalnia dla młodzieży, dla dzieci, dwie czytelnie naukowe, nowoczesne magazyny, sala poligrafii nie tylko pozwolą na lepsze świadczenie usług dostosowanych do wybranych grup docelowych, ale także poprzez swoja dostępność, nowoczesną i przyjazną aranżację będą pełnić funkcję zachęcającą do partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności. Stworzenie dodatkowych przestrzeni o charakterze ekspozycyjno-muzealnym takich jak: hole ekspozycyjne, sala zbiorów regionalnych z wydzielonym pomieszczeniem do przechowywania starodruków, „pokój Grochowiaka” – pokój o charakterze muzealnym przeznaczony do zwiedzania, muzeum drukarstwa będą służyć nie tylko prezentacji dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, ale także będą pretekstem do spotkań różnych grup odbiorców, budowania tożsamości oraz tolerancji i otwartości. Znaczne rozszerzenie zakresu działalności MBP będzie możliwe dzięki powstaniu sali wielofunkcyjnej dla 80 widzów, sali warsztatowej i konferencyjnej, w których odbywać się mogą wydarzenia o charakterze kulturalnym, aktywizacyjnym czy naukowym o poziomie lokalnym, jak i ponadregionalnym czy międzynarodowym, ale przede wszystkim powstanie przestrzeń do prowadzenia warsztatów i spotkań służących inkluzji społecznej.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku m.in. wymiana źródeł światła na energooszczędne wykonane w technologii LED, wymiana grzejników na aluminiowe, montaż na dachu budynku  instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu.

Wieloletnie zadanie realizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach zadania wymienione zostaną oprawy oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres modernizacji oświetlenia w poszczególnych latach: 2018 – 146 szt., 2019 – 461 szt., 2020 – 541  szt.

zakończone

Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja 2 budynków oświatowych – Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkola Miejskiego nr 7.

W Zespole Szkół Rolniczo – Budowlanych wykonano m.in. izolacje ścian, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu ogrzewania budynku w zakresie instalacji wewnętrznej, modernizację instalacji wentylacji budynku. W ramach prac w Przedszkolu nr 7 wykonano: izolacje ścian, docieplenie stropodachu, modernizację systemu grzewczego, modernizację źródła ciepła budynku w zakresie instalacji wewnętrznej co, modernizację instalacji wentylacji budynku, wymianę instalacji elektrycznej.

W ramach inwestycji realizowanej na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych wykonano również przebudowę części budynku Internatu z przeznaczeniem na siedzibę zawodowej szkoły specjalnej. Inwestycja obejmowała swym zakresem wykonanie 18 sal do pracy z uczniem, dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda), wykonanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych oraz zmodernizowanie pomieszczeń dydaktycznych.

Miasto Leszno na realizację tej inwestycji uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniku przeprowadzonej modernizacji, obiekt strzelnicy został dostosowany do obowiązujących przepisów.

Ponadto w wyniku inwestycji w strefie głównego wejścia do budynku powstały: magazyn broni, szatnie damska i męska, toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie techniczne/gospodarcze z węzłem ciepłowniczym, pomieszczenie porządkowe/gospodarcze, pomieszczenie magazynowe wyposażenia strzelnicy o obciążeniu ogniowym od<500 MJ/m2, pomieszczenie służące do komunikacji (przedsionek, holl, korytarz).

Budynek strzelnicy został w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Różnica poziomów wejścia do budynku została zniwelowana za pomocą chodnika. Poszerzone zostały stanowiska strzeleckie ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do uprawiania strzelectwa.

Zdanie realizowane w latach 2018 – 2020 polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz przebudową istniejącego budynku gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich w zakresie: drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych, placu zabaw oraz przebudowy istniejącego boiska. W roku 2018 wykonana zastała rozbiórka pięciu budynków kolidujących z inwestycją. W latach 2019 – 2020 wykonana zostanie budowa sali sportowej wraz z łącznikiem. Wykonany zostanie także remont istniejącego budynku Szkoły, ostatnim etapem realizacji zadania będzie zagospodarowanie przyległego terenu.

 „Modernizacja budynku Ratusza w Lesznie –

Etap I: Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej”

Pozostałe:

w trakcie realizacji

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupionych zostanie 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych, których dostawa nastąpi w 2019 r. Wybudowane zostaną również pętle autobusowe przy ul. Władysława Jagiełły i przy ul. T. Rejtana oraz zakupione biletomaty mobilne (do każdego autobusu) oraz przeprowadzona zostanie kampania promocyjna, której głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

W 2018 roku Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o przyznaniu dofinansowania Miasto Leszno uzyskało w 2019r.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna. W zakresie projektu wykonane zostaną następujące zadania:

– budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi.

– rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP.

– budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.

  1. Remont i przebudowa części Parku im. J.Jonstona położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I) Zakres projektu obejmuje w szczególności:

– prowadzenie prac ziemnych w obrębie istniejącego starodrzewia w uzgodnieniu z  Miejskim Konserwatorem Zabytków,

– badania  archeologiczne

– opracowanie (w formie pisemnej /tabela/ i graficznej /mapa/) szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej, zawierającej określenie nazw gatunkowych drzew, powierzchni krzewów,  obwodów pierśnicowych zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. t.j. z 2018 p. 1614 ze zm), wysokości rzutu poziomego korony, stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy drzew i krzewów  oraz wskazanie jednostek do wycinki sanitarnej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

– rozbiórka istniejących nawierzchni i elementów małej architektury,

– budowę nawierzchni  z miału kamiennego z obrzeżem z kostki granitowej,

– budowę nawierzchni z kostki granitowej,

– wykonanie oświetlenia ulicznego (wykonanie przyłączy po stronie Zamawiającego)

– budowa parkowych obiektów małej architektury: ławki typu I i typu II, kosze na odpady, tablice dydaktyczne typu 1, 2 i 3, tablice złudzeń, karmniki dla motyli i innych owadów, domki dla pszczół i owadów, stojaki rowerowe.

– wykonanie głównie  z gatunków rodzimych:

  • nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie łąki kwietnej,
  • wykonanie trawników dywanowych z siewu,

–  pielęgnacja drzew, krzewów

 – ewentualna wycinka drzew, wynikająca z przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej. Uzyskanie decyzji na wycinkę leży po stronie Zamawiającego, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji.

  1. Remont i przebudowa części Parku im. J.Heermanna położonego w obrębie ulic: Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (Etap I) Zakres projektu obejmuje w szczególności:

– prowadzenie prac ziemnych w obrębie istniejącego starodrzewia w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków,

– badania  archeologiczne,

– opracowanie (w formie pisemnej /tabela/ i graficznej /mapa/) szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej, zawierającej określenie nazw gatunkowych drzew, powierzchni krzewów,  obwodów pierśnicowych zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. t.j. z 2018 p. 1614 ze zm), wysokości rzutu poziomego korony, stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy drzew i krzewów  oraz wskazanie jednostek do wycinki sanitarnej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

– budowę nawierzchni  z miału kamiennego z obrzeżem stalowym,

– wykonanie oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia architektonicznego,

– budowa parkowych obiektów małej architektury: siedzisk (sześciany), sceny, ławek, tablicy informacyjnej, koszy na śmieci i pojemników na psie odchody, stojaków na rowery.

– wykonanie szaty roślinnej, głównie z gatunków rodzimych:

  • nasadzeń drzew i krzewów,
  • łąki kwietnej,
  • trawników dywanowych z siewu,

–  pielęgnacja drzew, krzewów

 – ewentualna wycinka drzew, wynikająca z przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej. Uzyskanie decyzji na wycinkę leży po stronie Zamawiającego,

  1. Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul.Kordeckiego w Lesznie (zaprojektuj i wybuduj). W ramach zadania przewiduje się:

1) budowę boiska do siatkówki plażowej,

2) budowę siłowni plenerowej,

3) budowę bieżni rekreacyjnej pełniącej funkcję alei spacerowej,

4) budowę ścieżek dla ruchu pieszego z nawierzchni mineralnej,

5) budowę placu zabaw dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia,

6) budowę oświetlenia funkcjonalnego dla potrzeb projektowanej przestrzeni publicznej,

7) budowę placu rekreacyjnego z zielonymi wzniesieniami i jedna niecką wyposażoną w urządzenia dydaktyczno-zabawowe,

8) budowę elementów zagospodarowania terenu, w szczególności elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.,

9) ukształtowanie terenu,

10) opracowanie  inwentaryzacji dendrologicznej, zawierającej określenie nazw gatunkowych drzew, powierzchni krzewów,  obwodów pierśnicowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. t.j. z 2018 p. 1614 ze zm), wysokości rzutu poziomego korony, stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy drzew i krzewów  oraz wskazanie jednostek do wycinki sanitarnej,

11) wycinkę wraz z karczowaniem istniejącej zieleni kolidującej z planowaną inwestycją,

12) uporządkowanie istniejącej zieleni, która nie koliduje z inwestycją wraz z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni,

13)  wykonanie oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia architektonicznego,

14) wykonanie instalacji  nawadniania (wykonanie przyłączy wodociągowych leży po stronie Zamawiającego),

15)  opracowania inwentaryzacji geodezyjnych powierzchni zieleni

  1. 4. Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie (Zaprojektuj i wybuduj) W ramach zadania przewiduje się m.in.:

1) budowę ścieżek dla ruchu pieszego z nawierzchni mineralnej,

2) budowę placu zabaw dla dzieci z nawierzchni piaskowej,

3) budowę platformy z nawierzchnią z desek kompozytowych,

4) budowę zjeżdżalni terenowej,

5) budowę trybun na skarpie,

6) budowę toru typu pumptrack,

7) budowę oświetlenia funkcjonalnego dla potrzeb projektowanej przestrzeni publicznej,

8) budowę placu rekreacyjnego z zielonymi wzniesieniami, górką saneczkową  i nieckami wyposażonymi w urządzenia typu trampolina,

9) budowę elementów zagospodarowania terenu, w szczególności elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.,

10) montaż budek lęgowych dla ptaków,

11) ukształtowanie terenu,

12) budowę górki pokrytej roślinnością okrywową, stanowiącą barierę akustyczną,

13) współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu wniosku o wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją  wraz z niezbędnymi załącznikami,

14) wycinkę wraz z karczowaniem istniejącej zieleni kolidującej z planowaną inwestycją,

15) uporządkowanie istniejącej zieleni, która nie koliduje z inwestycją wraz z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni,

16)  wykonanie oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia pumptrack,

17)  opracowania inwentaryzacji geodezyjnych powierzchni zieleni

„Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w rejonie ulic Grzybowej i Żurawinowej w standardzie wykończenia „pod klucz” Zadanie polega na  budowie budynku energooszczędnego wraz z jego wyposażeniem stałym (tj. takim, które jest na stałe związane z budynkiem, w szczególności: biały montaż, oprawy oświetleniowe, włączniki/wyłączniki, gniazda wtykowe) i przyłączeniem do mediów, instalacją paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wykonaniem utwardzeń, zagospodarowaniem terenów zieleni (biologicznie czynnych), wykonaniem  instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (w szczególności: wodociągowej, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewania, gazowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją), elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, nawadniającej, odgromowej, oświetlenia awaryjnego, alarmowej, przywoławczej, RTV, LAN).

zakończone

W ramach tego zadania w 2018 roku m.in. zakupiono wyposażenia dla nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie (meble szkolne i biurowe oraz wyposażenie do sal dydaktycznych, wyposażenie sanitarne, kuchnia typu cateringowego, meble stalowe.

Na realizację projektu pt.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W 2018r. zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu pn. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” polegające na obsadzeniu południowej ściany istniejącego muru wzdłuż Al. J. Słowackiego kwitnąca zielenią pnącą i piętrzącą wraz z wykonaniem systemu nawadniania, obsadzenie południowego frag. elewacji dawnej fabryki pomp, zielenią osłonową (graby), obsadzenie wałów zielenią płożącą (bluszcz) urządzenie trawników, w obrębie skrzyżowania z ul. G. Narutowicza, na trawnikach nasadzenia z kwiatów cebulowych (łąka z żonkili), wykonanie łąki kwietnej na części terenu LO nr III. Realizację kolejnych zadań w ramach projektu przewidziano na lata 2019-2020.