WSPARCIE REALIZACJI INWESTYCJI
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje na terenach publicznych, jak i prywatnych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku znowelizowano instrument zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców będący jedną z form regionalnej pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

 • założenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Wsparcie inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest udzielane na prowadzenie większości działalności produkcyjnych i usługowych na rzecz produkcji. Możliwe jest również skorzystanie ze wsparcia w zakresie działalności usługowej, m.in. w zakresie:

 • oprogramowania, hostingu i doradztwa IT
 • naprawy i konserwacji komputerów oraz sprzętu komunikacyjnego
 • specjalistycznego projektowania
 • usług architektonicznych i inżynierskich
 • badań i analiz technicznych
 • doradztwa w sprawach środowiska
 • usług firm centralnych (headoffices) i doradztwa a w obszarze zarządzania
 • call center
 • usług rachunkowo-księgowych
 • badań naukowych i prac rozwojowych
 • audytu finansowego
 • magazynowania i przechowywania towarów
Szczegółowe informacje i wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania decyzji o wsparciu – na stronie www.invest-park.com.p

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT ustala się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (stanowiącą % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną). W przypadku województwa wielkopolskiego intensywność pomocy wynosi 25%. Wsparcie dla średnich i małych/mikro firm zwiększa się o odpowiednio 10 i 20 pkt. procentowych.

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z regulacjami dot. pomocy publicznej są:

 • koszt nabycia gruntu,

 • koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn),

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.),

 • 2 – letnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników.

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzja o wsparciu, wydawana na wniosek przedsiębiorcy, określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić. Decyzja wydawana jest w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do Ustawy.

Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru. Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Okres zwolnienia liczony jest od dnia otrzymania decyzji o wsparciu i wynosi 10 lat w przypadku inwestycji na terenie województwa wielkopolskiego.

Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana (im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów) oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Polska Strefa Inwestycji – przepisy