Zwolnienia z podatku od nieruchomości

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Dla kogo?

Dla Przedsiębiorców, którzy wybudowali budynek (lub jego część) przeznaczony na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

lub

dla Przedsiębiorców, którzy nabyli budynek (lub jego część), przeznaczony na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Okres zwolnienia wynosi 3 lata.

Zwolnienie nie ma zastosowania dla budynków:

 • budynków lub ich części związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, w tym również gdy łączna powierzchnia użytkowa rozbudowywanego budynku przekroczy 100 m2 powierzchni związanej z działalnością handlową,
 • stacji paliw,
 • budynków lub ich części oddanych w posiadanie zależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

Zobacz szczegóły:

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCI BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dla kogo?

Zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji. Dotyczy ono budynków w części przeznaczonych na działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności z zakresu wynajmu mieszkań. Jednocześnie budynek musi spełniać funkcje mieszkalne.

Zwolnienie dotyczy budynków znajdujących się na terenie Miasta Leszna na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXIII/280/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3770).

Zwolnienie przysługuje na okres 3 lat.

Zwolnienie nie ma zastosowania dla budynków:

 • objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości na mocy odrębnych przepisów, w tym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej Leszna
 • w których remont wykonano niezgodnie z przepisami prawa, pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami uzyskanymi w związku z realizowanymi pracami
 • w całości przeznaczonych na działalność gospodarczą. 5.

  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do części budynków przeznaczonych na działalność handlową o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2.

Zobacz szczegóły:

 • Uchwała nr XXXVII/480/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji.

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI, W KTÓRYCH WYKONANO REMONT ELEWACJI

Dla kogo?

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części znajdujące się na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 (Uchwała nr XLI/530/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017r.), położone przy ulicach: Aleje Zygmunta Krasińskiego, Aptekarskiej, Bocznej, Bolesława Chrobrego, Brackiej, Narutowicza (nr parzyste do 40, nr nieparzyste do 57), Grodzkiej, Sebastiana Klonowicza, Kościelnej, Królowej Jadwig, Krótkiej, Leszczyńskich (po stronie wschodniej ulicy do nr 43A, po stronie zachodniej ulicy do nr 36), Łaziebnej, Małej Kościańskiej, Małej Kościelnej, Karola Marcinkowskiego (od nr 1 do nr 5 oraz 12 do 18), Niepodległości (nr parzyste do 34, nieparzyste do 37a), Ofiar Katynia, Plac Jan Metziga, Plac Nowy Rynek, Plac Powstańców, Rynek, Słowiańskiej, Średniej, Świętojańskiej, Tylnej, Wałowej, Wąskiej, Wolności, Waleriana Wróblewskiego, Więziennej, Zakątek, Zielonej, pod warunkiem wykonania remontu elewacji – co najmniej elewacji od strony tych ulic.

Zwolnienie przysługuje na okres od 1 roku do 10 lat i zależy od kwoty poniesionych wydatków na przeprowadzenie remontu elewacji budynku oraz od kwoty podatku od nieruchomości ustalonego, zadeklarowanego lub określonego podatnikowi za nieruchomość w skład której wchodzi wyremontowany budynek.

Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części:

 • objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości na mocy odrębnych przepisów, w tym art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • na których zostały zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii i pozwoleń w przypadku, gdy przepisy prawa tego wymagają,
 • których remont wykonano niezgodnie z przepisami prawa, pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami uzyskanymi w związku z realizowanymi pracami.

Zobacz szczegóły:

Wydział Podatków i Opłat
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
tel. 65 529 81 44

Wyżej przedstawione informacje mają charakter informacyjny. Warunkiem uzyskania danego zwolnienia jest spełnienie warunków przedstawionych w treści stosownej uchwały, wypełnienie odpowiednich załączników i dostarczenie odpowiednich dokumentów.