ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZWOLNIENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Dla kogo?

Dla Przedsiębiorców, którzy wybudowali budynek (lub jego część) przeznaczony na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

lub

dla Przedsiębiorców, którzy nabyli budynek (lub jego część), przeznaczony na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Okres zwolnienia wynosi 3 lata.

Zwolnienie nie ma zastosowania dla budynków:

  • budynków lub ich części związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, w tym również gdy łączna powierzchnia użytkowa rozbudowywanego budynku przekroczy 100 m2 powierzchni związanej z działalnością handlową,
  • stacji paliw,
  • budynków lub ich części oddanych w posiadanie zależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

Zobacz szczegóły:

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCI BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dla kogo?

Zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji. Dotyczy ono budynków w części przeznaczonych na działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności z zakresu wynajmu mieszkań. Jednocześnie budynek musi spełniać funkcje mieszkalne.

Zwolnienie dotyczy budynków znajdujących się na terenie Miasta Leszna na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXIII/280/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3770).

Okres zwolnienia wynosi 3 lata.

Zwolnienie nie ma zastosowania dla budynków:

  • objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości na mocy odrębnych przepisów, w tym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej Leszna
  • w których remont wykonano niezgodnie z przepisami prawa, pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami uzyskanymi w związku z realizowanymi pracami
  • w całości przeznaczonych na działalność gospodarczą. 5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do części budynków przeznaczonych na działalność handlową o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2.

Zobacz szczegóły: