Przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości i przedłużenie terminu płatności

W ramach leszczyńskiego programu pomocy “NA ZDROWSZY BIZNES” przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości za 1 miesiąc w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2020r.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, dla przedsiębiorców, którzy spełnią niżej wymienione warunki i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

 • zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których działalność została ograniczona – sprawdź czy dotyczy Twojego przedsiębiorstwa
 • zwolnienie, obejmie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Leszna, którzy spełniają niżej wymienione warunki łącznie:

  • są określani jako mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt.1-3 ustawy Prawo Przedsiębiorców, w tym samozatrudnieni
  • na dzień 31 stycznia 2020r. nie posiadali wobec miasta Leszna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  • prowadzili w dniu 1 marca 2020r. działalność w sektorach produkcji, handlu i usług
  • w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi złożyć:

 • korektę deklaracji na podatek nieruchomości lub informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • oświadczenie, że jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz że jego działalność została na mocy ww. rozporządzeń ograniczona,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Przedłużony został termin płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020r. dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i których działalność została ograniczona (sprawdź czy dotyczy Twojego przedsiębiorstwa)

Osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej, termin rat podatku od nieruchomości:
płatnych do dnia 15 maja 2020 przedłuża się do 15 sierpnia 2020r. oraz płatnych do 15 czerwca 2020r. przedłuża się do 30 września 2020r.

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, drugą ratę podatku płatną do 15 maja 2020 przedłuża się do 30 września 2020r.

Przedłużenie terminów, którzy spełniają następujące warunki łącznie:

 • na dzień 31 stycznia 2020r. nie posiadali wobec miasta Leszna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
 • prowadzili w dniu 1 marca 2020r. działalność w sektorach produkcji, handlu i usług
 • w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi złożyć:

 • oświadczenie, że jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz że jego działalność została na mocy ww. rozporządzeń ograniczona,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Pogorszenie płynności finansowej to:

 • zmniejszenie przychodów obliczony jako stosunek łącznych przychodów 2 kolejnych miesięcy roku 2020 przypadającego po 1.02.2020r. do łącznych przychodów z analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeśli przedsiębiorca działa krócej niż rok w stosunku do ostatnich 2 miesięcy przed ogłoszeniem stanu epidemicznego. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek przychodów o min. 50%

lub

 • wskaźnik szybkiej płynności finansowej, który wynosi mniej niż 1, obliczony jako stosunek sumy środków pieniężnych, należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia (n) i jest niższy niż wskaźnik szybkiej płynności finansowej ustalony na koniec każdego z 3 miesięcy poprzedzających wskaźnik (N-1 do N-3).

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Podatków i Opłat, tel. 65 529 81 44, podatki@leszno.pl

Dokumenty:

Zał. Nr 1 oświadczenie 
Zał. Nr 2 Formularz informacji o pomocy
Uchwała_Nr_319_zwolnienie_przedłużenie_podatek
Rozporządzenie Rady Ministrów